Nem akarom

A Tanácsköztársaságban a proletárság minden szabadságot, jogot és hatalmat kezébe vett, abból a célból, hogy megszüntesse a kapitalista rendet és a burzsoázia uralmát s ennek helyébe a szocialista termelési és társadalmi rendet tegye. A proletariátus diktaturája azonban csupán eszköz mindennemü kizsákmányolás és mindenfajta osztályuralom megszüntetésére és előkészitése annak a társadalmi rendnek, amely nem ismer osztályokat és amelyben megszünik az osztályuralom legfőbb eszköze, az állam hatalma is. A Tanácsköztársaság a munkások, katonák és földmivesek tanácsainak köztársasága. A Tanácsköztársaság a kizsákmányolóknak semmiféle tanácsban helyet nem ad. A munkások, katonák és földmivesek tanácsaiban a dolgozó nép hozza a törvényeket, hajtja azokat végre és biráskodik azok megszegői fölött.

Ezek voltak a Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság alkotmányának alapelvei…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.