Apokalipszis

máj 11, 2016 by

Apokalipszis

A7920AA Biblia – A teljes gyűjtemény; 13. – Apokalipszis: »–› Az Apokalipszis jelenetei materialista és deista megközelítésben sem értelmezhetőek. Ugyanis János apostol világnézetében a transzcendencia nem absztrakció csupán, hanem a láthatónál valóságosabb világ, amelyben az emberek erkölcsi-szellemi magatartása és tettei nagy mértékben befolyásolják a természetfeletti realitás végzéseit és döntéseit. A Jelenések könyve alapján a történelem végkifejletének különlegessége a természetes és a természetfeletti valóság közötti sűrű átjárhatóságból származik. A Jelenések könyve sokkal többet foglalkozik a világ sorsával, mint az egyházéval. János apostol eksztázis állapotában kapott utasítást a “hét gyertyatartó között” álló Jézustól: “Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek”. Eszerint az Apokalipszis három fő részből tevődik össze: látomásokból, amelyek által a kinyilatkoztató képekben tárja föl a jövő eseményeit az apostol előtt; a másik rész János korára vonatkozik, de szellemi, erkölcsi üzenetei természetesen ma is megszívlelendők.

A kijelentések harmadik része pedig a jövővel kapcsolatos tények, igazságok föltárásából áll. A könyv magyarázatánál az allegorikus, a szó szerinti, valamint a történeti értelmezés törvényszerűségeit egyaránt figyelembe kell venni. A szöveg összefüggései, környezete, valamint a vizsgálandó kijelentéssel megegyező – más prófétai könyvekben található – üzenetek figyelembe vétele alapján lehet megállapítani azt, hogy egy konkrét igeszakasznak mi a leghelyesebb interpretációs kulcsa. A hét gyertyatartó (menóra) a hét kisázsiai gyülekezet szimbóluma. Ez a szimbólum egyébként azt is igazolja, hogy az apostolok, a korai egyház nem a keresztben, hanem a menórában látta fő jelképét.

Más igeszakaszok a keresztben a világnak evangéliumot hirdető Egyház jelét láttatják, a belső önmeghatározás jele azonban a hétágú gyertyatartó volt; ugyanis ez az Egyház igazi identitásának korrekt szimbóluma, amely megfelel az ószövetségi szimbólumrendszer jelentéstartalmának is. A gyülekezetekhez közvetlenül a Szentlélek – Szent Szellem – szól, a hétágú gyertyatartó ugyanis Isten hét Szellemét jelképezi, akit pünkösdkor küldött el az Úr a mennyből Jeruzsálembe a százhúsz tanítványnak. A Szentlélek kiáradását lehet az Egyház születésének tekinteni. A hét kisázsiai gyülekezet számára a Jelenések könyvének első fejezeteiben adott kijelentések általában dicséretekből, intésekből, a bűn feltárásából, utasításokból, buzdításokból, valamint ígéretekből állnak. Azt a nézőpontot, amely a hét gyülekezetnek adott kijelentéseket az egyháztörténelem hét korszakával azonosítja, absztrakciónak lehet nevezni, mert erre vonatkozóan a szöveg nem tartalmaz direkt utalást.

Lassú internet, illetve nagyobb videónál előfordulhat, hogy a videóra másodpercet (esetleg egy kicsivel többet) is várnod kell, indítás után!..

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.