Értékrend

okt 14, 2012 by

Értékrend

Amikor kiment az útra, odafutott hozzá valaki, térdreesett előtte és megkérdezte:,Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus erre azt mondta neki: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne tanúskodj, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat!” Az illető azt felelte neki: „Mester! Ezeket mind megtartottam ifjúságom óta.” Akkor Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és azt mondta neki:”Egynek vagy még híjával: menj, add el, amid van, s add a szegényeknek, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, kövess engem!” Erre a szóra az elkomorult és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig körültekintett és azt mondta tanítványainak: „Milyen nehezen jutnak Isten országába azok, akiknek nagy vagyonuk van!” A tanítványok csodálkoztak szavain. Jézus pedig újra megszólalt, és ezt mondta nekik: „Fiaim! Bizony, nagyon nehéz az Isten országába jutni azoknak, akik a vagyonban bíznak! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bemenni Isten országába.” Azok erre még jobban csodálkoztak, és egymást kérdezgették: „Akkor hát ki üdvözülhet?” Jézus azonban rájuk tekintett és így szólt: „ Az embereknek lehetetlen ez, de Istennek nem; mert Istennek minden lehetséges”. Ekkor megszólalt Péter:”Íme, mi mindent elhagytunk és követtünk téged!” Jézus azt felelte: „Bizony, mondom nektek: mindaz, aki elhagyta házát vagy testvéreit, nővéreit vagy apját, anyját, a gyermekeit, vagy földjeit értem és az evangéliumért, százannyit kap már most, ebben a világban: házakat, testvéreket, nővéreket, anyákat, gyermekeket és földeket, bár üldözések között; az eljövendő világban pedig az örök életet.” (Mk. 10,17-30)

Ezért könyörögtem, és okosság adatott nekem, imádkoztam, és eljött hozzám a bölcsesség lelke. Nem tettem vele egy sorba drágakövet.

 A világ ma attól szenved, hogy nincs szilárd értékrendje. Pedig ennek kialakítása volna a nevelés lényege. Mi is a szilárd értékrend alapja? Az, hogy megkülönböztet abszolút és megkérdőjelezhetetlen, illetve relatív, az előbbiektől függő értékeket. Ha nincs abszolút érték, nincsenek neki alárendelt értékek sem, minden viszonylagos. A totális relativizmus ily módon a viszonylagosságot tekinti abszolútnak, tehát önellentmondáson alapul.

Szilárd értékrend híján az emberi szabadság halálra van ítélve: eszmények és vezérelvek nélkül kiszolgáltatottja és kiszolgálója lesz a pillanatnyi érdekeknek, az ösztönök vad kívánságainak. Hogyan sajátíthatna el valaki egy tudományt, ha az általa megfogalmazott törvényszerűségekről kijelentenénk, hogy az ellenkezőjük is ugyanolyan érvényes? Mivé fajul még a játék is, ha nincsenek benne szabályok, ha minden szabad?

Az ember szabadságának nem az csúcsa, ha állandóan kénye-kedve szerint cselekszik, hanem ha meglátva az értékeket, az igazságot, a valóságot, szabadon aláveti magát neki. Csak szilárd értékrend birtokában bontakozhat ki egészséges személyiség, jellem, olyan ember, aki tisztában van azzal, hogy szépség, erő, hatalom, vagyon mind csak viszonylagos értékek a bölcsességhez képest, amely az abszolút, az örökkévaló értékben kapaszkodik meg.

Jézus Krisztusban Isten azt is föltárta nekünk, hogy az abszolút érték nem személytelen, elvont valami, hanem egy élő személy, pontosabban személyek közössége, akik szeretni képesek, sőt legfőbb tulajdonságuk, létmódjuk a szeretet. E személyes abszolútumhoz igazítva minden egyéb érték a helyére kerül: vagy őmiatta lesz fontos, vagy pedig, mivel nincs köze hozzá, kidobni való szemétnek bizonyul.

Akinek nincs értékrendje, az nem él emberi szinten, csak vegetál, vagy állat módjára követi – a bűn következtében megromlott – ösztönei késztetéseit. Aki már rátalált bizonyos értékekre, s azok alapján igyekszik élni, öntudatlanul is keresi mindezen értékek forrását, eredetét. Aki pedig ezt is fölfedezi Jézusban, annak még hátravan a legnehezebb feladat: teljes értékvilágának ehhez az abszolút értékhez igazítása és az abban való következetes kitartás. (Barsi Balázs atya nyomán)

Urunk! Ne haragudj ránk, ha néha szellemi vakságban élünk és nem vesszük észre a szükséget szenvedőket. Nyisd fel a szemünket, hogy terveid megvalósítói lehessünk a világban. Adj nekünk mindehhez kellő alázatot és Hozzád való engedelmességet. Ámen

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.