Keresd az Istent!

feb 17, 2013 by

Keresd az Istent!

Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor így szólt hozzá a sátán: “Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré!” De Jézus ezt felelte: “Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.” Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt megmutatta neki a földkerekség minden országát. “Mindezt a hatalmat és dicsőséget neked adom – mondta -, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz.” Jézus elutasította: “Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította és így szólt: “Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét! Hisz írva van: Angyalainak parancsolta felőled, hogy oltalmazzanak, és: Kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.” De Jézus ezt válaszolta: “Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” Miután a sátán minden kísértést végbevitt, egy időre elhagyta Jézust. (Lk. 4,1-13)

Keresd az Istent! 

Kedves Testvérem! A nagyböjti időszak évente visszatérő lehetőséget kínál számodra is arra, hogy a lelki megújulás útjára lépj, hogy Krisztusnak a világ bűneiért hozott hatalmas áldozatát szem előtt tartva, mindenkor az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlására törekedve előbbre juthass hitedben.  Nézz körül, hiszen a környezetedben számos lehetőség kínálkozik az irgalmasság gyakorlására,  bizonyosan számos olyan embertársad van, aki a Te segítséged után áhitozik. Csupán észre kell venned a szükséget szenvedőt. Az ebben az időben végzett gyakoribb elmélkedés és elcsendesedés hozzásegíthet ahhoz, hogy könnyebben tudj figyelni mind a magadban zajló folyamatokra, mind pedig a környezetedre.

Próbáld lelki tartalommal megtölteni ezt a szent időszakot. Viselkedj szeretetteljesen embertársaiddal, és ha szükséget szenvedővel találkozol, a tőled telhető módon segíts rajta, de legalábbis gondolj rá egy ima erejéig, hogy bizonyságtevő életeddel a teljesség felé törekedve folyamatosan növekedhess a szeretetben. Gondolj Jézus Krisztusra, a valóságos emberre, aki Istenként azért vállalt veled is a sorsközösséget, hogy bűneid büntetését magára vegye. Adj hálát Istennek Krisztus keresztáldozatáért, a bűnbocsánat kegyelmi lehetőségéért. 

Uram Jézus, Te, aki magad is kísértést szenvedtél segíts abban, hogy életvitelemmel Isten jóságáról bizonyságot téve, a kísértéseknek ellenállva, nehézségeim közepette is mindenkor a Te akaratod szerint, jóra törekvő módon legyek képes Téged szolgálni embertársaimon keresztül.  Ámen. 

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.