Papi és szerzetesi hivatások

ápr 21, 2013 by

Papi és szerzetesi hivatások

…világnapja Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10, 27—30)

 Hitünk tanítói

A napokban olvastam a hírt, hogy 99 éves korában meghalt az ország legidősebb katolikus papja, Imre atya, ferences szerzetes. A hivatások mai világnapján adódik a kérdés, ami talán leginkább a fiatalok felé szól: Lesz-e, aki átveszi a stafétabotot? Lesz-e fiatal, aki folytatja a papi munkát, szolgálatot? Lesz-e, aki Istennek szenteli életét?

Húsvét 4. vasárnapján a papi és szerzetesi hivatások napját tartják világszerte egyházunkban. Idén, a Hit Évében a papra és a szerzetesre, mint a hit tanítójára figyelünk. Milyen sajátos feladata van a papoknak a hit átadásában, illetve terjesztésében? Miből merítenek erőt e szolgálathoz? Hogyan tudják ezt a feladatot hitelesen végezni? Mi a hit átadásának célja? Milyen új eszközöket érdemes használni korunkban a hit terjesztéséhez? Minden korban időszerűek ezek a kérdések, s az egyháznak, különösen is a papoknak minden időben meg kell találniuk a korszerű választ.

A pap arra kap küldetést, hogy az evangélium hirdetésével az embereket a hitre vezesse, illetve megerősítse őket a hitben. E küldetés a feltámadt Krisztus parancsára vezethető vissza, aki mennybemenetele előtt ezt mondta apostolainak: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül” (Mk 16, 15—16). Jézus Krisztus örömhírét azzal a szándékkal hirdeti a pap, hogy az emberek eljussanak a hitre. A hit elfogadásának jele a keresztség, amely Istenhez kapcsolja az embert. Az egyház minden keresztelendő személytől megkívánja a hit megvallását, amelyet felnőttek esetében ő személyesen fejez ki, gyermekek keresztelése esetén pedig az ő nevükben szüleik fejeznek ki. Az egyház a keresztelés ünnepélyes cselekedete után sem hagyja magára az újonnan megkeresztelteket, hanem a papok szolgála által a későbbiekben is segíti őket, hogy a hit kibontakozzon, folyamatosan erősödjön és életté váljon bennük, illetve a szülők számára is megadja a szükséges segítséget ahhoz, hogy gyermeküket a hitre neveljék. Hívő emberként érdemes megkérdeznem magamtól: Elfogadom-e az egyház és a papok e téren végzett szolgálatát? Akarom-e, hogy a Krisztus követségében tevékenykedő pásztorok erősítsék hitemet?

A pap szavával és életpéldájával egyaránt Jézus Krisztust és az ő evangéliumát hirdeti. A hit igazsága ugyanis Krisztusból indul ki és a hitre jutott embert Krisztushoz vezeti. A hit által az ember újjászületik Krisztusban, és küldetést kap arra, hogy a szeretet új parancsa szerint éljen. Az embereknek szükségük van Krisztus szavára, hogy megismerjék a szeretet megélésének útját, és ezt a szót, igazságot a papok hirdetik nekik. Figyeljünk engedelmes lélekkel és nyitott szívvel Krisztus üzenetére, amely a papok szolgálata által jut el hozzánk!

A technika gyors fejlődése új eszközöket ad kezünkbe a modern korban, amelyek alkalmasnak tűnnek az evangélium terjesztésére széles körben, nagy tömegek számára. Ezen új fórumok azonban csak korlátozottan alkalmasak a hit terjesztésére, de el kell ismernünk, hogy a hit igazságának megismerése felkeltheti a vágyat sok emberben, hogy személyesen is megismerkedjen Krisztussal. Éppen emiatt élnünk kell ezekkel a lehetőségekkel, hiszen segítségükkel az élő Isten felé indíthatunk sokakat.

Befejezésként még egy gondolat: ne csak ma, hanem rendszeresen imádkozzanak a keresztény hívők a papokért, hogy az élő, a feltámadt Krisztus legyen hitük forrása, és életük a rájuk bízott közösségben példamutató jele legyen Krisztus jelenlétének! A hívek imádkozzanak azért, hogy papjaik az evangélium hiteles hirdetői legyenek, és szolgálatuk által a hívőket megerősítsék hitükben, a nem hívőknek pedig felmutassák a hit igazságát! (Horváth István Sándor)

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.