Éltető Lélek

máj 19, 2013 by

Éltető Lélek

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.” (Jn 20,19-23) 

Egy halász lelkesedése
Fiatalok beszélgetnek egymással az esti filmről, majd témát váltva a facebook aktivitásukról. Szóba kerül, hogy hol lehet klassz ruhákat kapni a városban, melyik új telefonra vágyakoznak. Azt gondolnám, hogy ezek valóban őket érdeklő témák, de inkább unalom sugárzik beszélgetésükből, mintsem lelkesedés. Aztán komolyabb témák következnek: mit tanulnak az egyetemen, mit terveznek annak befejezése után, mire lesz jó a diploma. A lelkesedést még mindig hiányolom, pedig talán elvárható volna valakitől, aki az általa megálmodott életpályának nekiindul. Valakitől, aki teremteni, újat alkotni, felfedezni, szépet létrehozni akar a munkájával, s nem csupán azért akar dolgozni, hogy legyen miből befizetni a sárga csekkeket. Talán jogosan érzem, hogy elvárható volna a lelkesedés. Talán jogosan érzem, hogy a fiataloktól ellopták a jó ügyekért érzett szenvedélyt, lelkesedést. A húsvéti időszakban olvastuk az evangéliumban, hogy amikor a halászó Péter apostol meghallja, hogy az Úr Jézus áll a parton, akkor nem várja meg, hogy szépen nyugodtan kievezzenek a bárkával, hanem azonnal a vízbe veti magát és kiúszik a partra, hogy minél hamarabb a Mesterhez érjen. Micsoda lelkesedés! Pedig ez még a Szentlélek pünkösdi eljövetele előtt történt. Tanuljuk meg a lelkesedést az öreg halásztól, aki még nem is volt olyan öreg! Lelkesítsen bennünket a Szentlélek!

A húsvét utáni ötvenedik napon, tíz nappal Urunk mennybemenetelét követően a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük ma, pünkösd napján. Az egykori eseményt nem az evangélium, hanem az Apostolok Cselekedetei szentírási könyv írja le, ezt olvassuk a szentmise olvasmányában (vö. ApCsel 2,1-11). Eszerint az apostolok együtt vannak és imádkozva várják, hogy az Úr ígérete beteljesedjék, eljöjjön a Szentlélek. Bizonyára nem tudták, hogy miként fog ez történni, mindenesetre nyitottak. Az együttlét, mint a közösség jele, valamint az imádkozás, mint az Istenre figyelés jele elengedhetetlen a Szentlélek fogadásához. Ahol ugyanis ez hiányzik, azaz ahol széthúzás vagy ellenkezés van, vagy ahol az emberek nem figyelnek Isten szándékára, akaratára, üzenetére, ott zárt szívekre talál a Lélek. A Szentlélek jövetelét különleges jelek kísérik: heves szélvihar közeledéséhez hasonló zúgás támad, majd lángnyelvek jelennek meg, amelyek az apostolokra ereszkednek. A Lélek indítására nem tanult nyelveken kezdenek beszélni Jézus tanításáról, haláláról és feltámadásáról.
Miben fedezhető fel a Szentlélek működése, hatása, tevékenysége, egyszóval jelenléte? Mindenekelőtt a szentírási könyvekben. Hitünk szerint a Szentlélek sugallta a Szentírást, ő irányította a szerzőket, hogy Isten üzenetét tévedés nélkül jegyezzék le, és hiány nélkül tartalmazza azt az igazságot, amely bennünket az üdvösségre vezet. Emellett a Szentlélek hatása figyelhető meg a szent Hagyományban, amely évszázadokon keresztül megőrizte a krisztusi tanítást, valamint az Egyházi Tanítóhivatalban is, amely a tanítás tévedésektől mentes továbbadásának felelőse.
A Szentlélek működésének másik fontos területe a liturgia, a szentségek kiszolgáltatása, különösen is a szentmise. E szertartások során Isten a Lélek segítségével létesít kapcsolatot velünk, emberekkel. A Lélek közvetítésével vagyunk képesek imádkozni, Istenhez szólni, és az ő üzenetét meghallani, megérteni.
A Szentlélek harmadik, s idén, a Hit évében különösen is kiemelendő működési területe az apostoli, hithirdető, evangelizációs munka. A Szentlélek áldásos működésének köszönhetően az evangélium hirdetése minden korban megújítja az Egyházat. Mindazok, akik részt szeretnének venni ebben az évszázadokon átívelő szolgálatban, engedjék, hogy bennük is működjön a Lélek! Engedjék, hogy az Értelem Lelke az evangélium igazságának felfedezésére vezesse őket! Engedjék, hogy Isten Lelke az evangélium hirdetésére indítsa őket!
Sokszor emlegetjük, hogy a Szentlélek az új élet forrása. Jelen van minden születésnél és újjászületésnél. Jelen van minden ember születésénél és a keresztségben való újjászületésénél. Jelen van lelki újjászületésünknél, amikor a szentgyónásban bocsánatot nyerünk. Jelen van az Egyház születésénél, ezt ünnepeljük a mai pünkösdi ünnepen, és jelen van az Egyház állandó újjászületésénél. A Szentlélek az új evangelizáció forrása. Ösztönözzön bennünket hitünk titkainak megértésére és indítson bennünket Krisztus evangéliumának hirdetésére! Legyen a Szentlélek mindannyiunk számára a hitben való újjászületés forrása! (Horváth István Sándor)

Imádság:
Jöjj el, Szentlélek Isten! Jöjj el, éltető Lélek! Jöjj el, Jézus Lelke! Jöjj el, aki jelen voltál a megtestesüléskor. Jöjj el, aki a feltámadáskor új életet adtál az Úrnak! Jöjj el, Szentlélek, az apostolok és az Egyház Lelke! Jöjj, segítsd az Egyház minden tagját a tanúságtételben és az evangélium hirdetésében! Jöjj, adj új lendületet a keresztényeknek az evangélium felfedezésére és életté váltására! Jöjj, adj bátorságot hitünk hirdetésére! Jöjj el, megbocsátás Lelke és egységet adó Lélek! Jöjj el, hitünk éltetője és erősítője! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!
A Szentlélek eljövetele

Related Posts

Share This

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.